Terms of Use Nederlands

Algemene voorwaarden Gelamour Nederland B.V.

versie: April 2021

 

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt; 

 • onder opdrachtnemer verstaan: Gelamour Nederland B.V. gevestigd te Amsterdam, 

hierna te noemen Gelamour;

 • onder opdrachtgever verstaan: een wederpartij die een natuurlijk persoon, al dan niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep, of een rechtspersoon is.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Gelamour.
 2. Naast deze algemene voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen de aanvullende voorwaarden en deze algemene voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de aanvullende voorwaarden boven de algemene voorwaarden, tenzij anders is bepaald.
 3. Een verwijzing door de opdrachtgever naar eigen voorwaarden wordt door de opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Gelamour behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.
 5. Door het gebruik van de website van Gelamour en/of het plaatsen van een bestelling en/of het opgeven voor een opleiding/cursus/workshop/e.d. aanvaardt de koper deze algemene voorwaarden alsmede alle rechten en plichten zoals die staan op de website.

Artikel 3. Aanbiedingen

 1. Alle door de opdrachtnemer gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend. De in de aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW.
 1. Alle aanbiedingen, ook welke zijn weergegeven in de verstrekte prijslijsten, brochures of anders zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven, doch zijn voor opdrachtgever slechts bindend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk door haar is bevestigd.
 2. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
 3. Opgegeven prijzen zijn slechts voor een bepaalde termijn geldig.
 4. Kortingscodes zijn slechts 1 x per klant* te gebruiken (* getoetst op overeenkomende NAW gegevens, e-mailadres of telefoonnummer) Bij misbruik van de code wordt de bestelling niet verstuurd. 
 5. Acties en kortingen zijn niet met elkaar te combineren. Acties met een vastgestelde datum zijn bindend. 

Artikel 4. Uitvoering overeenkomst

Opdrachtnemer zal een overeenkomst of opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Artikel 5. Wijziging overeenkomst

Indien tijdens de uitvoering van een overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen dan wel aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. Indien de opdrachtgever weigert om mee te werken aan een wijziging van de opdracht, opdrachtnemer niet verantwoordelijk is voor eventuele gebreken in de uitvoering, veroorzaakt door het niet aanpassen van de overeenkomst.

Artikel 6. Prijzen

 1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, voor bepaalde tijd geldig en zijn exclusief omzetbelasting,
 2. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.
 3. Bezorgkosten zijn niet bij de prijs inbegrepen. Voor bezorging buiten Nederland gelden speciale tarieven. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden met betrekking tot de bezorgmethode en de daaraan verbonden kosten. Dit wordt duidelijk aan de koper medegedeeld.
 4. Alle vermelden prijzen op de website van Gelamour zijn onder voorbehoud van drukfouten c.q. wijzigingen.

Artikel 7. Betaling

 1. Bij bestellingen kan op de volgende manieren worden betaald;
 • paypal
 • ideal
 • afterpay
 • bancontact
 • creditcard

Gelamour kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de website.

Artikel 8. Levering en levertijd

 1. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Gelamour er na om bestellingen die voor 15.00 uur op een werkdag zijn geplaatst diezelfde dag te verzenden.
 2. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie, derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden.
 1. Leveringen vinden plaats op het door de opdrachtgever tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. Bij het foutief invoeren van het adres in de webshop, zal het pakket voor een tweede maal moeten worden aangeboden. De kosten van de tweede levering na correctie adres zijn voor rekening van de opdrachtgever. 
 2. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de opdrachtgever.

Artikel 9. Garantie

 1. De deugdelijkheid van geleverde zaken wordt door opdrachtnemer gewaarborgd, met dien verstande dat op geleverde materialen, voor zover ze betrokken zijn van derden, er niet minder of meer garantie wordt gegeven dan aan opdrachtnemer door leverancier/fabrikant is gegeven.
 2. De garantieverplichtingen vervallen onmiddellijk:

indien schade het gevolg is van een onjuiste behandeling of indien opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming reparaties of veranderingen verricht of laat verrichten;

indien opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichtingen voldoet.

 1. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, wordt geen garantie gegeven op goederen die op het moment van levering (in hoofdzaak) niet nieuw waren.
 2. Buiten de garantie vallen:

kleine, in de branche gebruikelijke of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kleur, vorm, houdbaarheid, hechting, slijtvastheid van bedrukking en dergelijke die geen afbreuk doen aan de deugdelijkheid;

beschadigingen die het gevolg zijn van werkzaamheden welke niet door of vanwege opdrachtnemer aan het geleverde zijn uitgevoerd;

beschadigingen als gevolg van een tijdelijke of blijvende schadelijk verandering in het milieu;

 1. Geleverde en geaccepteerde zaken worden niet teruggenomen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Retourzendingen geschieden voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 10. Intellectuele eigendom

 1. Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet. Alle rechten inzake verstrekte handleidingen, brochures, folders, afbeeldingen, tekeningen, modellen, programmatuur en offertes blijven eigendom van opdrachtnemer, ongeacht of terzake aan opdrachtgever kosten in rekening zijn gebracht.
 2. De door opdrachtnemer te leveren of geleverde producties, of een wezenlijk deel van die vormgeving, mogen zonder haar schriftelijke niet worden gekopieerd, vermenigvuldigd, gereproduceerd of nagemaakt, in welk procédé dan ook, zelfs indien er geen auteursrecht op berust.

Artikel 11. Ontbinding overeenkomst

De vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

 • indien opdrachtnemer bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming van de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft dan wel in onvoldoende mate gegeven is;
 • indien na het sluiten van de overeenkomst een opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden haar gegronde redenen geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal of zal kunnen voldoen.

In de genoemde gevallen is opdrachtnemer bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van opdrachtnemer schadevergoeding te vorderen.

Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan opdrachtnemer zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden vereist, is opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Herroepingsrecht: U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van ontvangst. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring per e-mail op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden naar support@gelamour.com voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Artikel 12. Retentierecht

Indien opdrachtnemer goederen dan wel bescheiden van opdrachtgever onder zich heeft, is zij gerechtigd deze onder zich te houden totdat de verplichtingen uit alle met opdrachtnemer gesloten overeenkomsten zijn nagekomen:

 • de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren diensten zelf,
 • de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de overeenkomst door opdrachtnemer verrichte of te verrichten diensten,
 • eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de opdrachtgever van een overeenkomst.

Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud

 1. Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de opdrachtgever over, nadat deze al hetgeen hij uit hoofde van enige overeenkomst met opdrachtnemer is verschuldigd volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele met betrekking tot de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.
 2. De opdrachtgever mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

Artikel 14. Gebreken en klachttermijnen

 1. Eventuele reclameringen dienen schriftelijk te geschieden, binnen 7 dagen na de levering van de goederen c.q. uitvoeren en/of voltooiing van de werkzaamheden. Een opdrachtgever die het geleverde niet binnen twee dagen de zaken op deugdelijkheid heeft onderzocht, wordt geacht met de levering of uitvoering van de werkzaamheden akkoord te zijn gegaan.
 2. Indien een klacht gegrond is zal de opdrachtnemer de werkzaamheden en/of levering alsnog verrichten zoals is overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever zinloos is geworden. Dit laatste dient uitdrukkelijk door opdrachtgever kenbaar worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is. Zal opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 17 (aansprakelijkheid)
 3. Opdrachtnemer dient in staat te worden gesteld ingediende reclameringen te controleren.
 4. Het indienen van een klacht zal opdrachtgever nimmer ontslaan van zijn betalingsverplichtingen zoals vermeld in artikel 7 (betaling) noch reden zijn om de betalingsverplichtingen op te schorten.
 5. Als je gebruik maakt van het “herroepingsrecht” dan vervalt je betalingsverplichting niet en zal je binnen het gestelde termijn moeten betalen. Wanneer er door jouw retour een tegoed ontstaat en je hebt de bestelling vooraf betaald dan storten wij dit tegoed binnen zeven werkdagen aan je terug. Wij betalen je terug via hetzelfde betaalmiddel als waarmee de aankoop is voldaan. 

Artikel 15. Aansprakelijkheid

 1. Voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, is opdrachtnemer niet aansprakelijk, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
 2. Opdrachtnemer is aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van opdrachtnemer of haar leidinggevende ondergeschikten;
 3. Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade waartegen opdrachtnemer verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn.
 4. Voor zover de aansprakelijkheid niet door een verzekering wordt gedekt is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot 50% van het bedrag van de factuurwaarde van de betrokken goederen dan wel van de verrichte werkzaamheden;
 5. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden tot schadevergoeding jegens haar terzake van welke oorzaak ook.
 6. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade zoals bedrijfsstoringen, derving van inkomsten en dergelijke door welke oorzaak ook ontstaan.

Artikel 16. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan alle omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan opdrachtnemer zijn toe te rekenen. Hieronder begrepen weergesteldheid, brand, stakingen, bedrijfsstoringen, stagnatie in toeleveringen om welke reden dan ook, ziekte van onvervangbare werknemers, energiestoringen, sabotage, het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite, oorlog, oorlogsdreiging, maatregelingen van overheidswege e.d., zonder dat verplicht is de invloed op de verhindering of vertraging aan te tonen.
 2. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheden die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat zij haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode van overmacht langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 4. Indien opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 17. Toepasselijk recht.

Op elke overeenkomst tussen verkoper en de koper is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 18. Bevoegde rechter

 1. In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de rechtbank te Amsterdam.
 2. De opdrachtgever heeft het recht gedurende een maand nadat opdrachtnemer zich schriftelijk op het in artikel 22.1 bepaalde heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde burgerlijke rechter.

 

Menu